15 เมษายน 2024
พิกัด พระบูชาประจำวันเกิด

จี้พระประจำวันเกิด พร้อมบทสวดบูชาพระประจำวันเกิด เพื่อเป็นศิริมงคลชีวิต

จี้พระประจำวันเกิด พร้อมการบูชาพระวันเกิด นั้นเป็นการเสริมดวง โชคลาภ และ เพิ่มบารมีให้กับตัวของเรา เพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิต ทำมาค้าขึ้น ยิ่งเราสามารถสวดบูชาได้ทุกวันแล้ว จะดีเป็นอย่างยิ่ง จี้พระประจําวันเกิด วันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์

จี้พระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์

จี้พระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร

จี้พระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ ปางถวายเนตร ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ พระประจำวัน คือ ปางถวายเนตร บทสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ (สวด 6 จบ)

คาถาย่อ
• อะ วิช สุ นุส สา นุต ติ

คาถาเต็ม
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเมเตเม นะโมเต จะมังปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา มะโมวิ มุตตานัง มะโมวิมุตติยา อิมังโส ปะริต ตังกัตะวา โมโร จะระติ เอสะนา

อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติงเย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

เช่าบูชา “จี้พระประจําวันเกิด วันอาทิตย์
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

จี้พระประจำวันเกิด วันจันทร์ ปางห้ามญาติ

จี้พระประจำวันเกิด วันจันทร์ ปางห้ามญาติ ผู้ที่เกิดวันจันทร์ พระประจำวัน คือ ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร บทสวดมนต์ประจำวันจันทร์ (สวด 15 จบ)

คาถาย่อ
• อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา

คาถาเต็ม
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

เช่าบูชา “จี้พระประจําวันเกิด วันจันทร์
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

จี้พระประจำวันเกิด วันอังคาร วันพุธ

จี้พระบูชา ประจำวันเกิด วันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์

จี้พระประจำวันเกิด วันอังคาร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ผู้ที่เกิดวันอังคาร พระประจำวัน คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ บทสวดมนต์ประจำวันอังคาร (สวดวันละ 8 จบ)

คาถาย่อ
• ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง

คาถาเต็ม
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนา นะ จะ มุตตานัง ปะริตันตัมภะณามะ เห ฯ

เช่าบูชา “จี้พระประจําวันเกิด วันอังคาร
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

พระบูชา ประจำวันเกิด วันพุธ ปางอุ้มบาตร

จี้พระประจำวันเกิด วันพุธ ปางอุ้มบาตร ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) พระประจำวัน คือ ปางอุ้มบาตร บทสวดมนต์ประจำวันพุธกลางวัน (สวด 17 จบ)

คาถาย่อ
• ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท

คาถาเต็ม
สัพพาสี วิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

เช่าบูชา “จี้พระประจําวันเกิด วันพุธ
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

พระบูชา ประจำวันเกิด วันพุธ(กลางคืน) ปางป่าเลไลยก์

จี้พระประจำวันเกิด วันพุธ(กลางคืน) ปางป่าเลไลยก์ ผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) พระประจำวัน คือ ปางป่าเลไลยก์ บทสวดมนต์ประจำวันพุธกลางคืน (12 จบ)

คาถาย่อ
• คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

คาถาเต็ม
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

เช่าบูชา “จี้พระประจําวันเกิด วันพุธกลางคืน
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

จี้พระประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์

พระบูชา ประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ

จี้พระประจำวันเกิด วันพฤหัสบดี ปางสมาธิ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี พระประจำวัน คือ ปางสมาธิ บทสวดมนต์ประจำวันพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)

คาถาย่อ
• ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ

คาถาเต็ม
ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

เช่าบูชาจี้พระประจําวันเกิด พฤหัสบดี”
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

จี้พระบูชา ประจำวันเกิด วันศุกร์ ปางรำพึง

จี้พระบูชา ประจำวันเกิด วันศุกร์ ปางรำพึง ผู้ที่เกิดวันศุกร์ พระประจำวัน คือ ปางรำพึง บทสวดมนต์ประจำวันศุกร์ (สวด 21 จบ)

คาถาย่อ
• วา โธ โน อะ มะ มะ วา

คาถาเต็ม
อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทากิพพิ สะการิภิ ปะริสานัญจะ ตัสสันนะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

เช่าบูชาจี้พระประจําวันเกิด วันศุกร์
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

จี้พระประจำวันเกิด วันเสาร์ ปางนาคปรก

จี้พระประจำวันเกิด วันเสาร์ ปางนาคปรก ผู้ที่เกิดวันเสาร์ พระประจำวัน คือ ปางนาคปรก บทสวดมนต์ประจำวันเสาร์ (สวด 10 จบ)

คาถาย่อ
• โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ

คาถาเต็ม
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

เช่าบูชาจี้พระประจําวันเกิด วันเสาร์
ได้ที่ https://invl.io/clfog8q <<

https://www.tukkycontent.com/